Vaiko ir motinos krizių centras

Vaiko ir motinos krizių centro veiklos tikslas – padėti asmenims (šeimoms) spręsti krizines situacijas, šalinti jų sukeltas pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui,  siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, asmeniui (šeimai) užtikrinant reikalingų paslaugų, atitinkančių asmens (šeimos) individualius poreikius ir skirtų spręsti krizines situacijas ir jų sukeltas pasekmes bei mažinti šių pasekmių poveikį asmens (šeimos) gyvenimui, teikimą.
Centro socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusiems vaikams, šeimoms teikiama gyvenamąją vietą deklaravusioms Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.
                 
Centro teikiamų ir (ar) organizuojamų paslaugų gavėjas – vaikas (šeima), kuris yra krizinėje situacijoje ir jam, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu nustatytas krizių centre teikiamų paslaugų poreikis (toliau – paslaugų gavėjas):
  • vaikas, kuriam pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir jo atstovas (-ai) pagal įstatymą, kuris (kurie) nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, bei kiti šeimos vaikai, kuriems vaiko apsaugos poreikis nebuvo nustatytas, tačiau nėra galimybės užtikrinti tinkamos jų priežiūros ne krizių centre;
  • socialinę riziką patirianti šeima, turinti vaikų;
  • vieniša (-as) motina (tėvas) ir jos (-o) vaikai;
  • vaikai, kurie paimti iš jiems nesaugios aplinkos iki kol bus išspręstas klausimas dėl vaiko grąžinimo atstovui (-ams) pagal įstatymą ar laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; 
  • kiti, krizinėje situacijoje esantys asmenys (šeimos).
 
VAIKO IR MOTINOS KRIZIŲ CENTRO PASLAUGOS
     Teikiamos ir (ar) organizuojamos bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas) ir (ar) specialiosios (intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, psichosocialinė pagalba) socialinės paslaugos, skirtos krizinės situacijos įveikimui, priklausomai nuo individualių paslaugų gavėjų poreikių, teikiant šias paslaugas.
               Asmenų mokėjimo už krizių centro paslaugas dydis ir tvarka nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir steigėjo patvirtinta apmokėjimo tvarka.