Tikslai

ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

             Teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje.

  • Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus.
  • Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas.
  • Pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu, fiziniu, socialiniu, šeimyniniu, darbiniu ir sveikos gyvensenos ugdymu.
  • Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui.
  • Rūpintis socialinės rizikos vaikų užimtumu, ugdymu ir jų šeimos funkcionalumo atstatymu.
  • Organizuoti vaikų ir jaunimo prasmingą laisvalaikį bei teikti rekreacines paslaugas vaikams.
  • Teikti krizinėje situacijoje atsidūrusioms vaikams (šeimoms) informavimo, konsultavimo, atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne socialines paslaugas bei psichologinio konsultavimo paslaugas.
  • Grąžinti krizinėje situacijoje atsidūrusios šeimos gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ir tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujančią, pagalbą.
  • Teikti įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.
  • Organizuoti mokymų paslaugas specialistams, įtėviams, globėjams (rūpintojams)  ir vaikams.