Įstaigos padaliniai

Globos centras
      Šalčininkų rajono Globos centras (antrasis partneris) vykdo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 veiklą. Projektas yra  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31.
 
Globos centras
 
      Globos centro tikslas - teikti konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams, jų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti. Skatinti vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą bei tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą,  jo interesų ir teisių gynimą ir atstovavimą šeimai artimoje aplinkoje, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje.
 
      Globos centre teikiamos nemokamos paslaugos esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Šalčininkų rajone:
- Globos koordinatoriaus/socialinio darbuotojo konsultacijos globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams ir jų prižiūrimiems vaikams.
- Individualios psichologo konsultacijos globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams ir jų prižiūrimiems vaikams.
- Tarpininkavimas ir informavimas.
- Savitarpio pagalbos grupės įtėviams, globėjams, globėjams giminaičiams ir budintiems globotojams.
- Budinčių globotojų paslaugos ir paslaugos budintiems globotojams.
- Būsimų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą.
- Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą.
- Profesinių įgūdžių stiprinimo mokymai bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.
- Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų konsultavimas.
- Asmenų, pageidaujančių globoti ar įsivaikinti vaiką, vertinimas.
- Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.
- Kitos paslaugos.
 
Budintys globotojai
 
          Kas yra budintis globotojas?
      Tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. 
      Globos trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą, jam gali būti nustatyta nuolatinė globa arba jis gali būti įvaikintas. Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.  
         Kas gali tapti budinčiu globotoju?  
- 21-65 metų amžiaus fizinis asmuo.
- Turintis ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
- Atitinkantis kitus globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus
         Kaip tapti budinčiu globotoju? 
Reikės baigti GIMK mokymus – šie mokymai būsimiems budintiems globotojams nekainuoja. Baigus mokymus Tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju. Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis. 
Gavus teigiamą išvadą, budintis globotojas su Globos centru sudaro paslaugų teikimo sutartį. Veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko. Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
        Atokvėpis – tai trumpalaikė globa, suteikianti pertrauką globėjams. Kai vaiko globėjas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali pasirūpinti vaiku, kai ištinka krizinė situacija, jam padeda kitas globėjas – laikinai suteikia globojamam vaikui namus, rūpestį ir saugumą.
 
Kokias paslaugas gauna budintis globotojas mūsų centre:
 • Globos koordinatoriaus pagalba.
 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos budinčiam globotojui.
 • Savipagalbos grupės.
 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos globojamam vaikui.
 • Mokymai.
 • Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos.
 • Tarpininkavimas institucijose.
 • Laikino atokvėpio paslaugos budinčiam globotojui, esant galimybei globėjams (rūpintojams).
 • Vaiko palydėjimas į biologinę, nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą.
Galvojantiems apie globą ir įvaikinimą
 
          Kas yra globa (rūpyba)?
        Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių  priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia  negali patys auginti vaiko.
         Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra. 
       Globa (rūpyba)  likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.
          Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.
 
Svarbu pažymėti, kad globėju (rūpintoju) negalėsite būti, jeigu:
 1. neatitiksite nurodyto amžiaus;
 2. esate pripažinti neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 3. nuo Jūsų buvo atskirtas vaikas;
 4. Jūs jau buvote įtėviu (įmote) ir Jūsų tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad Jūs netinkamai atlikote savo pareigas arba Jūs buvote atskirtas nuo vaiko;
 5. jeigu buvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.
Kas yra įvaikinimas?
        Įvaikinimas – tai procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.
          Kuo skiriasi globa ir įvaikinimas?
Globėjai sprendimus dėl vaiko derina su Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Vaiko išlaikymui lėšų skiria valstybė.
Nenutrūksta globojamo vaiko ryšiai su kilmės šeima.
Globojamam vaikui nesuteikiama globėjų šeimos pavardė.
Globojamas vaikas neįgyja paveldėjimo teisės į globėjų šeimos turtą.
Globa gali būti atšaukta ar panaikinta.
Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą.
Nutrūksta vaiko ryšiai su kilmės šeima.
Nauja vaiko šeima pati finansiškai išlaiko vaiką, pati priima sprendimus.
Įvaikintam vaikui suteikiama įtėvių pavardė, gali būti keičiamas vardas.
Įvaikintas vaikas įgyja paveldėjimo teisę.
Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.
 
         Kas gali tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais?
1. Globėjais ar įtėviais gali tapti šeimos ar vieniši asmenys. Ne tik šeimos, nesusilaukiančios vaikų, bet ir turinčios atžalų.
2. Globėjais gali tapti asmenys nuo 21 iki 65 metų, įtėviais gali būti pilnamečiai darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresnio amžiaus asmenims.
3. Būsimi globėjai ir įtėviai turi būti geros fizinės ir psichinės sveikatos, neteisti, gaunantys pastovias ir stabilias pajamas.
4. Asmenys, kurie tinkamai vykdo tėvų ar globėjų pareigas savo vaikų ar globotinių atžvilgiu, anksčiau nenušalinti nuo globėjų pareigų.
5. Jeigu vaiką globoti nori artimas giminaitis, jis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.
6. Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, gali būti vaiko nuo 10-ies metų globėju.
7. Būtina išklausyti 30 val. trukmės mokymus pagal bendrą įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programą GIMK ir būti teigiamai įvertintais.
8. Artimiems giminaičiams (likusio be tėvų globos vaiko seneliams ir pilnamečiams broliams/seserims) tampant globėjais mokymai neprivalomi.
 
        Kaip tapti įtėviais arba globėjais?
Reikia kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą, kuriame nurodomas pageidaujamų globoti ir auklėti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis.
  2. Sveikatos pažymėjimą.
  3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų raštiškus sutikimus.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Santuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo susituokęs.
  6. Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, jeigu asmuo išsituokęs.
  7. Sutuoktinio mirties liudijimo kopijos, jeigu asmuo yra našlys (našlė).
  8. Dokumentų apie asmens ir jo šeimos narių gyvenamąsias patalpas.
 10. Dokumentų, įrodančių artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu, giminyste su vaiku.
 11. Paso kopijos.
 
 
Vaiko svečiavimasis
 
        Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 
Laikino svečiavimosi principai − vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.
 
         Jeigu Jūs nuspręsite kviesti vaikų globos įstaigoje augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. Svarbu susitarti su vaiku dėl tolimesnių susitikimų, pranešti, jei susitikti negalite, kad vaikas pasitikėtų Jumis, nesijaustų atstumtas ir nereikalingas. Sudarant sutartį su vaikų globos įstaiga, gali būti nurodomos konkrečios datos, kada ketinama priimti vaiką svečiuotis.
 
         Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.
 
       Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.
 
       Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.
 
        Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

SAVITARPIO GRUPĖS INFORMACIJA

       Maloniai kviečiame paslaugų gavėjus jungtis į savitarpio pagalbos grupes – tai grupinė diskusija, skirta dalintis asmenine patirtimi ir jausmais, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas. Susitikimų metu dalinsimės įvaikinimo patirtimi ir jausmais belaukiant vaiko atėjimo į šeimą. Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams, dalyvių tarpusavio paramai ir palaikymui. Grupės veikla grindžiama pagarbos ir konfidencialumo principais.

Susitikimai vyksta paskutinį mėnesio pirmadienį 15.00 val.

Susitikimus moderuoja Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro specialistai

Detalesnė informacija:
Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras,

Bažnyčios g. 25, Šalčininkai, +37067723047

 
Vaiko globos padalinys

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGOS

Socialinė globa:

 • trumpalaikė socialinė globa;
 • ilgalaikė socialinė globa.

Trumpalaikė socialinė globa

Gavėjai – vaikai, laikinai netekę tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

Ilgalaikė socialinė globa

Gavėjai – be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

 

                      Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gali gyventi ne daugiau kaip 8 vaikai, įprastai kambaryje įsikuria 2 vaikai, dažnai – biologiniai broliai ar seserys. Kartu su vaiku aptariama jo dienotvarkė: kėlimasis, maisto gaminimas, ėjimas į mokyklą, būrelius, pamokų ruoša, laisvalaikis, šventės, rūpesčiai ar džiaugsmai. Vaikai mokosi savarankiškumo: maistas, drabužiai, avalynė, higienos reikmenys ar kiti daiktai, perkami į parduotuvę einant drauge su vaiku, atsižvelgiant į jo pageidavimus, o vyresni vaikai, įvertinus jų brandą, gali apsipirkti patys. Bene labiausiai vaikai džiaugiasi galimybe auginti naminį gyvūną.

                      Vaikų priežiūrą užtikrina socialinės srities specialistai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Psichosocialinę pagalbą vaikams ir darbuotojams teikia Vaiko gerovės centro psichologas, socialinis pedagogas ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

                      Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai tiesiog didelės šeimos namai, todėl labai svarbi yra juos supanti aplinka. Saugi kaimynystė, pozityvus aplinkinių gyventojų požiūris sudaro galimybę vaikams pasijusti priimtais į bendruomenę. Vaikai auga su savo poreikiais, norais, vertybėmis ir savitu požiūriu į pasaulį, todėl  nuoširdaus bendravimo, pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys padeda vaikams išsiugdyti savivertės jausmą, tinkamus socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, palaikyti tarpasmeninius ryšius, bendrai spręsti kylančias problemas.

 

Vaiko ir motinos krizių centras

              Vaiko ir motinos krizių centro veiklos tikslas – padėti asmenims (šeimoms) spręsti krizines situacijas, šalinti jų sukeltas pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui,  siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, asmeniui (šeimai) užtikrinant reikalingų paslaugų, atitinkančių asmens (šeimos) individualius poreikius ir skirtų spręsti krizines situacijas ir jų sukeltas pasekmes bei mažinti šių pasekmių poveikį asmens (šeimos) gyvenimui, teikimą.

     Centro socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusiems vaikams, šeimoms teikiama gyvenamąją vietą deklaravusioms Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

                 Centro teikiamų ir (ar) organizuojamų paslaugų gavėjasvaikas (šeima), kuris yra krizinėje situacijoje ir jam, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu nustatytas krizių centre teikiamų paslaugų poreikis (toliau – paslaugų gavėjas):

-          vaikas, kuriam pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir jo atstovas (-ai) pagal įstatymą, kuris (kurie) nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, bei kiti šeimos vaikai, kuriems vaiko apsaugos poreikis nebuvo nustatytas, tačiau nėra galimybės užtikrinti tinkamos jų priežiūros ne krizių centre;

-          socialinę riziką patirianti šeima, turinti vaikų;

-          vieniša (-as) motina (tėvas) ir jos (-o) vaikai;

-          vaikai, kurie paimti iš jiems nesaugios aplinkos iki kol bus išspręstas klausimas dėl vaiko grąžinimo atstovui (-ams) pagal įstatymą ar laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; 

-          kiti, krizinėje situacijoje esantys asmenys (šeimos).

 

VAIKO IR MOTINOS KRIZIŲ CENTRO PASLAUGOS

     Teikiamos ir (ar) organizuojamos bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas) ir (ar) specialiosios (intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, psichosocialinė pagalba) socialinės paslaugos, skirtos krizinės situacijos įveikimui, priklausomai nuo individualių paslaugų gavėjų poreikių, teikiant šias paslaugas.

               Asmenų mokėjimo už krizių centro paslaugas dydis ir tvarka nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir steigėjo patvirtinta apmokėjimo tvarka.