Vaiko globos padalinys

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.
BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGOS
Socialinė globa:
  • trumpalaikė socialinė globa;
  • ilgalaikė socialinė globa.
Trumpalaikė socialinė globa
Gavėjai – vaikai, laikinai netekę tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.
Ilgalaikė socialinė globa
Gavėjai – be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.
 
Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gali gyventi ne daugiau kaip 8 vaikai, įprastai kambaryje įsikuria 2 vaikai, dažnai – biologiniai broliai ar seserys. Kartu su vaiku aptariama jo dienotvarkė: kėlimasis, maisto gaminimas, ėjimas į mokyklą, būrelius, pamokų ruoša, laisvalaikis, šventės, rūpesčiai ar džiaugsmai. Vaikai mokosi savarankiškumo: maistas, drabužiai, avalynė, higienos reikmenys ar kiti daiktai, perkami į parduotuvę einant drauge su vaiku, atsižvelgiant į jo pageidavimus, o vyresni vaikai, įvertinus jų brandą, gali apsipirkti patys. Bene labiausiai vaikai džiaugiasi galimybe auginti naminį gyvūną.
                     
Vaikų priežiūrą užtikrina socialinės srities specialistai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Psichosocialinę pagalbą vaikams ir darbuotojams teikia Vaiko gerovės centro psichologas, socialinis pedagogas ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.
                     
Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai tiesiog didelės šeimos namai, todėl labai svarbi yra juos supanti aplinka. Saugi kaimynystė, pozityvus aplinkinių gyventojų požiūris sudaro galimybę vaikams pasijusti priimtais į bendruomenę. Vaikai auga su savo poreikiais, norais, vertybėmis ir savitu požiūriu į pasaulį, todėl  nuoširdaus bendravimo, pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys padeda vaikams išsiugdyti savivertės jausmą, tinkamus socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, palaikyti tarpasmeninius ryšius, bendrai spręsti kylančias problemas.